Modlitwy

MAGNIFICAT

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy*
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą Izraelem *
pomny na swe miłosierdzie,

jak obiecał naszym Ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi ……..

AKT ADORACJI

Ojcze Przedwieczny, zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi Twoimi a siostrami i braćmi naszymi uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą.

Panie Jezu Chryste dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy, przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania odkupienia przez Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Swoje.

Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w Eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i zmartwychwstanie.

Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Trójco Przenajświętsza uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

OJCZE PRZEDWIECZNY, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Córkę najposłuszniejszą, a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji. Chwała Ojcu i Synowi. ………..

SŁOWO PRZEDWIECZNE I WCIELONE, ofiaruję Ci Twoją Krew Przenajdroższą, w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Matkę najukochańszą, a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji. Chwała Ojcu i Synowi ………..

PRZEDWIECZNY DUCHU ŚWIĘTY, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Oblubienicę najwierniejszą/ a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji. Chwała Ojcu i Synowi ……………….

MODLITWA DO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Matko Boża Niepokalana, Przenajświętsza Dziewico Maryjo, przez miłość Twoją ku Bogu i przez Twoją ku Niemu wdzięczność, za tak wiele łask i darów, którymi od Niego ubogaconą zostałaś, przez wyłączny przywilej Twego Niepokalanego Poczęcia i przez zasługi nieskończone Jezusa Chrystusa, Boskiego Syna Twego i Pana naszego, prosimy pokornie, błagamy Ciebie, abyś nam uprosiła doskonałe nabożeństwo ku Tobie i niezachwianą ufność, że przez Twoją przemożną przyczynę wszystkie łaski o jakie prosimy, otrzymamy od nieskończenie miłosiernego Boga. Dlatego wielbimy Cię sercem pełnym radości i wdzięczności powtarzając świętego Archanioła Gabriela pozdrowienie: Zdrowaś Maryjo …

KORONKA DO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najposłuszniejszą Córkę Ojca Przedwiecznego.

1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś, 1 Chwała ….

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najukochańszą Matkę Bożego Syna.

1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś, 1 Chwała ….

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najwierniejszą Oblubienicę Ducha Świętego.

1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś, 1 Chwała ….

OFIAROWANIE ADORACJI

Jezu Najsłodszy! Dzięki Tobie, że mi do nóg Twoich przyjść pozwoliłeś, że chcesz mnie znosić przed Najświętszym Majestatem Twoim. Wierzę w Twoją tu rzeczywistą obecność Sakramentalną, wierzę Panie ale przymnóż mi wiary. Wierzę w Ciebie, o Jezu, Boże mój, bo samą jesteś Prawdą. Nadzieję całą w Tobie pokładam, gdyż wierny jesteś w obietnicach Twoich. Ciebie kocham nade wszystko, bo jesteś samą Miłością, Dobrocią i godny wszelkiej miłości. Dlatego z całego serca żałuję za grzechy moje i proszę Cię Panie Jezu, przyjdź do serca mego w Komunii duchowej. …………………..

W Tobie i przez Ciebie łączę się z duszami, które w całym Kościele Bożym na ziemi, wyłącznie są poświęcone nieustającej czci Przenajświętszego Sakramentu; szczególnie z siostrami naszego Zakonu, które w tej chwili adorują Ciebie; łączę się z Aniołami i Świętymi w niebie, z Niepokalanym Sercem Matki Najświętszej, z Twym Boskim, Eucharystycznym Sercem, o Jezu! W tym zjednoczeniu ofiaruję Ci tę godzinę adoracji w imieniu …………………..

Pragnę uwielbiać Ciebie w Tajemnicy Twej Miłości, składać Ci dziękczynienie, za wszystkie łaski i dary Twoje a szczególnie za Przenajświętszy Sakrament, wynagradzać Boskiemu Sercu Twemu zniewagi i niewdzięczności jakie w tym Sakramencie Najświętszym ponosisz, wyżebrać u Miłosierdzia Twego łaski potrzebne i uprosić, abyś coraz więcej był poznawany, uwielbiany i miłowany w tym Boskim Sakramencie Serca Twego. O Panie, daj mi łaskę przetrwać tę najdroższą godzinę tak, abym żadnej chwili nie zmarnowała ale znalazła miłosierdzie przed Tobą, dla mnie i dla tych, za których ją ofiaruję. Amen.

MODLITWA ŚWIĘTEJ MATKI KOLETY

Niech będzie błogosławiona godzina, w której Bóg-Człowiek narodził się i Duch Święty, z którego się począł i Najświętsza Maryja Panna, z której się narodził, niech będzie błogosławiona.

Za przyczyną tejże Dziewicy Maryi, z której się narodził Bóg-Człowiek i przez tę świętą godzinę, w której się narodził, niech wysłuchane będą wszystkie prośby moje i niech spełnione zostaną wszystkie pragnienia moje ku dobremu.

O litościwy i dobry Jezu, nie opuszczaj mnie dla grzechów moich i nie karz mnie, jak na to zasługuję ale wysłuchaj mnie i spełnij moje dobre pragnienia, a użycz mi tego, o co Cię proszę dla chwały i czci Twojego Imienia Świętego. Amen.

MODLITWA PO ADORACJI

„Czemu od Ciebie już odchodzić trzeba, Najdroższy Jezu mój?! Czemu u stóp Twoich przetrwać nie mogę wszystkich godzin i chwil mego życia?! Najpokorniejsze dzięki Ci składam, że mnie w obecności Twojej znosiłeś. Dzięki Ci składam za wszystkie łaski na mnie i na drugich wylane……. Przebacz mi Jezu mój ukochany, wszystkie niewdzięczności, niedbalstwa i oziębłości moje, przebacz wszystko, czym zasmuciłam w tej godzinie Twoje Serce Najsłodsze!….. Wypełnij p Najdroższy Panie wszystkie prośby nędznej sługi Twojej, szczególnie zaś to pragnienie aby moje serce nigdy, ani na chwilę nie oddalało się od Ciebie lecz coraz goręcej kochało Cię w tym Sakramencie Najświętszym i Twoją Matkę Niepokalaną.” O Matko najlitościwsza! Ty za mnie w tej ostatniej minucie tej najdroższej godziny, ucałuj w duchu adoracji Najświętsze Rany Pana Jezusa, a szczególnie Ranę Boskiego Serca. Podziękuj za mnie i za wszystkich. Przeproś za moje uchybienia i grzechy. Proś o wszystkie łaski dla mnie i dla tych, za których tę godzinę ofiarowałam i błogosław nas Matko najsłodsza z Jezusem Twoim :

Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

 

Akt osobistego oddania się Matce Bożej napisany przez bł. Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo !

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną

swobodę posługiwania się mną dla zbawienia

ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą,

przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem,

że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą

Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

była rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim.

Amen.

Skip to content